ตรวจสอบการบรรจุสินค้าอันตรายรวมกันในตู้สินค้า

ตามหลักเกณฑ์การแยกสินค้าอันตราย (Segregation) ของ IMDG Code 2020 edition (เวอร์ชันทดสอบ 2.0)
ปรับปรุงระบบ : 19/9/66 ปรับปรุงฐานข้อมูล : -
ตรวจสอบจาก Segregation table และ Segregation groups เท่านั้น ไม่ได้นำข้อกำหนดหรือข้อยกเว้นอื่นๆเข้ามาพิจารณาร่วม

รายการสินค้าอันตราย
รวมทั้งสิ้น รายการ