ฐานข้อมูลระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสินค้าอันตราย ท่าเรือกรุงเทพ

ประเภทเอกสาร :
คำค้นหา :

อย่างน้อย5ตัวอักษรแสดงเอกสารล่าสุด 16 รายการ จากเอกสารทั้งหมด 16 รายการ
เลือก
วันที่
หน่วยงาน
ชื่อเอกสาร
เปิด2/10/2566กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ [มีต่อ] [เล่มที่ ๑]
เปิด2/10/2566กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ [มีต่อ] [เล่มที่ ๒]
เปิด2/10/2566กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ [เล่มจบ] [เล่มที่ ๓]
เปิด3/1/2566กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๗/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตและมาตรฐานของภาชนะที่ใช้บรรจุ การขนถ่ายเคลื่อนย้าย การจัดเก็บและการจัดแยก วิธีการจัดทำและขอความเห็นชอบหรือรับรองคู่มือกำหนดความปลอดภัยในการบรรทุก การจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง การใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัย การกำหนดรายละเอียดและวิธีการจัดให้มีเอกสารกำกับการขนส่ง และการจัดทำมาตรการและแผนความปลอดภัยของเรือและท่าเรือที่บรรทุกหรือขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
เปิด4/11/2565กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๙/๒๕๖๕ เรื่อง การฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม และวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางทะเล ตามประมวลข้อบังคับ ว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ (International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code))
เปิด11/10/2565กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ [มีต่อ]
เปิด11/10/2565กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๑๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง การดำเนินการต่อสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำระหว่างประเทศ [เล่มจบ]
เปิด20/9/2565กรมเจ้าท่าประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๒๐๘/๒๕๖๕ เรื่อง ประเภทของภาชนะ มาตรฐานของภาชนะ การจัดให้มีและการรับรองการใช้รหัสสหประชาชาติ (United Nation Mark) และข้อปฏิบัติในการบรรจุสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
เปิด1/3/2565กระทรวงอุตสาหกรรมประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
เปิด10/6/2564ท่าเรือกรุงเทพประกาศท่าเรือกรุงเทพ เรื่องขั้นตอนการยื่นข้อมูลสินค้าอันตรายขาเข้าและขาออกของท่าเรือกรุงเทพ
เปิด18/1/2564การท่าเรือแห่งประเทศไทยระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปิด18/1/2564การท่าเรือแห่งประเทศไทยระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓
เปิด18/1/2564การท่าเรือแห่งประเทศไทยระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าอันตรายของท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาษาอังกฤษ)
เปิด18/1/2564การท่าเรือแห่งประเทศไทยระเบียบการท่าเรือแห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรมยาตู้สินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศในเขตท่าเรือกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ภาษาอังกฤษ)
เปิด9/4/2562การท่าเรือแห่งประเทศไทยประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ป่านศรนารายณ์ เส้นใยแทมปิโก ในเขตรั้วศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
เปิด2/11/2554การท่าเรือแห่งประเทศไทยประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าภาระสินค้าอันตรายประเภทที่ ๙ สารอันตรายเบ็ดเตล็ด และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสินค้าปอ ฝ้าย นุ่น ของท่าเรือกรุงเทพ